Nyvest Centret leftstartsiden

Vedtægter for S/I Nyvest Centret

§ 1
NAVN: Institutionens navn er ”S/I Nyvest Centret”, og dens hjemsted er Nylars,
Bornholms Regionskommune.

§ 2
FORMÅL: Institutionens formål er at forestå driften af Nyvest Centret, til gavn og
fremme for idrætten og øvrige kulturelle aktiviteter.

§3
KAPITAL: S/I Nyvest Centret er en selvejende institution. Dens formue tilvejebringes
ved indsamlinger, arrangementer og gaver.

§4
LEDELSE: S/I Nyvest Centret ledes af et repræsentantskab og en bestyrelse.

§5
MEDLEMSBERETTIGEDE: De foreninger m.v., der danner institutionen er for
nærværende:
6. kreds Nyvest Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.
Nyvest Støtte- og Forældreforening.
Arnager Borgerforening.
Lobbæk Borgerforening.
Nylars Borgerforening.
Vestermarie By- og Sogneforening.

§6
REPRÆSENTANTSKAB: Repræsentantskabet består af et antal medlemmer, hvoraf de
medlemsberettigede foreninger hver udpeger 3 repræsentanter uanset
foreningens medlemstal indtil 100 medlemmer samt yderligere 1
repræsentant fra hver forening for hver efterfølgende påbegyndt 100
medlemmer. Dog kan ingen af de medlemsberettigede foreninger have mere
end 1 under halvdelen af det samlede repræsentantskab. I øvrigt kræver
optagelse af nye medlemsberettigede foreninger repræsentantskabets
godkendelse. Repræsentantskabet vælger selv sin formand, der afgår hvert
år.

§7
KOMPENTENCE: Repræsentantskabet er institutionens øverste myndighed.
Repræsentantskabet er rådgivende for bestyrelsen i alle institutionens
anliggender.

§8
REP.MØDER: Ordinært repræsentantskab afholdes hver år senest den 31.marts.
Indkaldelse sker pr. brev med mindst 8 dages varsel, og med angivelse af
dagsorden.
DAGSORDEN skal omfatte:
1. Orientering om af- og tilgang af medlemmer af repræsentantskab.
2. Valg af dirigent og stemmetællere.
3. Årsberetning ved formændene for repræsentantskab og bestyrelse.
Side 3 af 4
4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
5. Valg formand for repræsentantskabet.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. i ulige år: formand + 2 bestyrelsesmedlemmer.
b. i lige år: 3 bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af lokal kritisk revisor.
8. Behandling af indkomme forslag.
9. Eventuelt.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på
repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde.
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Der føres protokol over repræsentantskabets beslutninger.

§9
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder
anledning dertil, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen
anmoder herom med angivelse af forhandlingsemne, eller når Bornholms
Regionskommune finder det nødvendigt.

§10
BESTYRELSEN: Bestyrelsen består af 6 medlemmer, hvor de vælges af
repræsentantskabet for 2 år ad gangen.
Bestyrelsens medlemmer skal vælges/udpeges blandt medlemmerne af
repræsentantskabet og skal være 3 repræsentanter for Nyvest
idrætsforening, 2 fra de fire borgerforeninger, 1 fra Nyvest Støtte- og
Forældreforening.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, og når formanden eller
mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det.
Halinspektøren fungerer som kasserer for institutionen.
Et forretningsudvalg, bestående af formand og to bestyrelsesmedlemmer,
fører tilsyn med og har ansvar for det daglige arbejde, med halinspektøren
som konsulent.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Ved stemmelighed i
bestyrelsen er formandens stemme afgørende.
Om det på bestyrelsesmøderne og FU-møderne passerende føres en
protokol.
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg m.v., fortrinsvis udpeget blandt
repræsentantskabets medlemmer.

§11
TEGNINGSREGEL: Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i
forening med yderligere eet bestyrelsesmedlem. Køb, salg og pantsætning af
fast ejendom kan dog kun ske med repræsentantskabets og Bornholms
Regionskommunes godkendelse samt med hele bestyrelsens underskrift.

§12
ADMINISTRATION: Bestyrelsen varetager via forretningsudvalget institutionens daglige
ledelse. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale, og
Side 4 af 4
drager omsorg for, at udlejning og benyttelse af bygningerne sker med bedst
mulig hensyntagen til alle interesserede. Bestyrelsen affatter direktiver for
bygningernes daglige drift og benyttelse, og fastsætter størrelsen for leje af
lokalerne.

§13
BUDGET og REGNSKAB: Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen underskriver regnskabet og fremlægger det til godkendelse for
repræsentantskabet sammen med budget. Kopi af regnskabet fremsendes til
Bornholms Regionskommune efter repræsentantskabsmødet. Regnskabet
skal være tilgængeligt for repræsentantskabet senest 8 dage før det
ordinære repræsentantskabsmøde. Såfremt der ved institutionens drift, efter
foretagne afskrivninger, fremkommer et overskud, der ikke er medgået til
udligning af tidligere års underskud, til henlæggelse til istandsættelse,
fornyelse, vedligeholdelse m.v. eller til imødegåelse af eventuelle fremtidige
underskud, kan et sådant overskud efter vedtagelse på en
repræsentantskabsmøde anvendes til ekstraordinære afskrivninger,
modernisering eller udvidelse af bestående bygninger m.v. Institutionens
kontante midler skal, bortset fra den nødvendige kassebeholdning, indsættes
på bank- eller sparekassekonto på institutionens navn.

§14
REVISION: Institutionens regnskab revideres af en revisor, der udpeges/antages af
bestyrelsen. Endvidere revideres regnskabet løbende af en af
repræsentantskabet valgt lokal kritisk revisor, der vælges for et år ad
gangen.

§15
VEDTÆGTSÆNDRING: Til beslutning om ændringer i vedtægterne eller likvidation af
institutionen kræves, at mindst 2/3 af de på repræsentantskabsmødet
fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. Dog kan ændringer af
institutionens formål og likvidation ikke finde sted uden godkendelse af
Bornholms Regionskommune.

§16
LIKVIDATION: Et ved institutionens likvidation eventuelt fremkommet overskud overlades
til Bornholms Regionskommune, der er pligtig at anvende midlerne til
etablering eller udvidelse af sportsanlæg for ungdommen i Nylars, Lobbæk,
Arnager eller Vestermarie.

Således vedtaget af repræsentantskabet med ændringer 22. marts 1995, 26. marts 2003,
15. marts 2005 og 14. marts 2007.

20
Nov
Dato 20. november 2017, 18:00
Dagens ret: Gule ærter. Tilmelding senest dagen før på telefon 56972245.